Polityka prywatności - Z Kwiatka na Kwiatek

W Z KWIATKA NA KWIATEK wiemy jak ważna jest Państwa prywatność, dlatego stworzyliśmy Politykę Prywatności zgodną z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (zwanym dalej „RODO”) . Dowiedzą się Państwo z niej, w jaki sposób wykorzystywane są Państwa dane osobowe, kto jest ich administratorem, a kto podmiotem przetwarzającym dane. W niniejszym dokumencie będą Państwo nazywani „Klientami”.

 

Administratorem danych osobowych (zwanym dalej „Administrator”) jest Firma Handlowo-Usługowa ‘’Pszczeli Dar’’ Piotr Kudła. Adres: 37-632 Stary Dzików, Moszczanica 111; NIP 793-117-09-43, REGON 651341174 (dalej: „Firma” lub „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Firma Handlowo-Usługowa ‘’Pszczeli Dar’’ Piotr Kudła. Adres: 37-632 Stary Dzików, Moszczanica 111; NIP 793-117-09-43, REGON 651341174 prowadząca sklep internetowy pod adresem  zkwiatkanakwiatek.eu o nazwie Z KWIATKA NA KWIATEK.

Państwa dane, w ramach umowy powierzenia danych osobowych, przechowywane są na serwerach dostawcy systemu sklepu Z KWIATKA NA KWIATEK, firmy cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, pod nr KRS 0000685595, REGON 367731587, NIP 7792467259, (zwaną dalej „Operatorem”). Operator w świetle RODO jest Podmiotem Przetwarzającym Dane. Połączenie ze sklepem odbywa się w sposób szyfrowany, czego dowodem jest odpowiednia informacja obok paska adresu w Państwa przeglądarce.

Administrator oraz Operator chronią dane osobowe Klientów przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez odpowiednie zabezpieczenia systemowe i techniczne.

Dane osobowe Klientów są przechowywane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Przetwarzamy jedynie dane niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, wprowadzone przez Klienta w momencie rejestracji w sklepie internetowym Z KWIATKA NA KWIATEK. W przypadku zapisania się do Newslettera przetwarzamy dane do celów marketingowych za wyraźną zgodą wyrażoną w momencie zapisu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać cofnięta w każdym momencie poprzez poinformowanie Administratora poprzez adres mailowy: sklep@zkwiatkanakwiatek.eu

Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji czy Administrator oraz Operator przetwarzają dane zgodnie z ich celem.

Klientowi przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.

Klient może sam dokonać zmiany swoich danych poprzez panel klienta w sklepie internetowym Z KWIATKA NA KWIATEK, bądź wystąpić do Administratora z prośbą o ich zmianę lub sprostowanie, w momencie gdy są nieprawidłowe lub niekompletne.

Klientowi przysługuje prawo do bycia zapomnianym – całkowitego usunięcia danych, w tym celu powinien wystąpić do Administratora poprzez adres mailowy: sklep@zkwiatkanakwiatek.eu . Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, w przypadku opisanym w pkt 10.

Klient może wystąpić do Administratora z żądaniem przeniesienia uprzednio przekazanych przez klienta danych do innego Administratora

Dane osobowe Klientów uzyskane w celu wykonania umowy będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne w celu wykonania umowy, a następnie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być wystosowane wobec Administratora tj. roszczenia z tytułu rękojmi, lub roszczenia pochodzące od organów podatkowych (do 5 lat).

Dane osobowe Klientów uzyskane na podstawie zgody na przetwarzanie w celach marketingowych, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania danych klienta w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa podmiotom trzecim w celu wykonania umowy dla Klienta. Podmiotami trzecimi w tym przypadku mogą być np. operatorzy płatności, firmy kurierskie, biura rachunkowe. W powyższych przypadkach Administrator przekaże jedynie dane niezbędne do wykonania określonej czynności w ramach umowy.

Administrator może zostać zobowiązany do przekazania danych osobowych Klienta, na żądanie odpowiednich służb i organów tj. sądu czy prokuratora, bez wiedzy Klienta tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa po wcześniejszej weryfikacji ich zasadności.

Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy wypełnienia obowiązku informacyjnego, oraz innych na nim spoczywających, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie możliwości oszustwa i podszycia się pod Klienta.

Administrator oświadcza, że nie stosuje mechanizmów polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Klient posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia powyższych zasad przetwarzania.